МЕНИ
Насловна » Структура

Приказ организационе структуре Дирекције

Директор
Директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије је Јован Воркапић.
Контакт:
Адреса: Краља Милана 16, 11000 Београд
Телефон: 3287 087

Заменик директора
Заменик директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије није постављен.
Контакт:
Адреса: Краља Милана 16, 11000 Београд
Телефон: 3287 087

Основне унутрашње јединице:

Сектор за евиденцију и послове укњижбе

У Сектору за евиденцију и послове укњижбе образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за припрему података и послове укњижбе,

1.1. Група за укњижбу државне имовине,

1.2. Група за припрему података за евиденцију,

2. Одељење за евидентирање средстава у државној својини и аутоматску обраду података

Сектор за имовински поступак

У Сектору за имовински поступак послови се обављају у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1. Одељење за имовинске послове,

1.1. Одсек за располагање државном имовином,

1.2. Одсек за уговарање,

2. Одељење за располагање становима, гаражама и управљање државном имовином,

1.1. Група за спровођење поступка располагања становима и гаражама,

1.2. Група за расподелу на коришћење и управљање непокретностима у државној својини.

Сектор за заштиту и контролу коришћења државне имовине и располагање грађевинским земљиштем

У Сектору за заштиту и контролу коришћења државне имовине и располагање грађевинским земљиштем послови се обављају у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1. Одељење за заштиту државне имовине,

1.1. Група за утврђивање удела државне својине

1.2. Група за надзор

2. Одељење за контролу коришћења државне имовине

1.1. Група за грађевинско-техничке послове,

3. Одељење за располагање грађевинским земљиштем

1.1. Одсек за располагање грађевинским земљиштем

1.2. Група за техничке послове.

Сектор за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом по сили закона

У Сектору за управљање и располагање имовином у државној својини стеченој по сили закона послови се обављају у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1. Одељење за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом по пореском поступку и другом законском основу

1.1. Одсек за управљање имовином у државној својини стеченом по пореском поступку и другом законском основу

(1.1.) Група за утврђивање имовине у државној својини стечене по пореском поступку и другом законском основу

1.2. Одсек за располагање имовином у државној својини стеченом по пореском поступку и другом законском основу.

2. Одељење за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом у поступку стечаја

1.1. Одсек за управљање имовином у државној својини стеченом у поступку стечаја

(1.1.) Група за утврђивање имовине у државној својини стечене у поступку стечаја

1.2. Одсек за располагање имовином у државној својини стеченом у поступку стечаја

Сектор за финансијско-материјалне и опште послове

У Сектору за финансијско-материјалне и опште послове послови се обављају у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1. Одељење за финансијско-материјалне послове

1.1. Одсек за планирање и извршење буџета и буџетско рачуноводство,

1.2. Група за финансијско праћење поступка управљања и располагања средствима у државној својини

2. Одељење за опште послове.

Информатрор о раду Регистар непокретности у јавној својини Ствари у јавној својини које су предмет отуђења
Узми рачун и победи Народна скупштина Републике Србије Председник Републике Влада Уставни суд Србије Врховни касациони суд Србије Републичко јавно тужилаштво