MENI
Naslovna » Arhiva » Javne nabavke » Javne nabavke 2013. godina

Javne nabavke

29.01.2014.

Javna nabavke male vrednosti
broj 14/2013, za nabavku usluga - osiguranje
objekata i opreme na novom graničnom prelazu
"Horgoš"

Preuzmite poziv u DOC formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava u postupku javne nabavke male vrednosti broj 14/2013, za nabavku usluga - osiguranje objekata i opreme na novom graničnom prelazu "Horgoš"

12.12.2013.

Obaveštavamo sve zainteresovane ponuđače da je u postupku javne nabavke male vrednosti broj 14/2013, za nabavku usluga - osiguranje objekata i opreme na novom graničnom prelazu "Horgoš" podnosilac zahteva “Wiener Stadtiche osiguranje a.d.o. Beograd” u svojstvu ponuđača blagovremeno podneo zahtev za zaštitu prava 08 broj 404-230/13, dana 9. decembra 2013. godine.

U skladu sa čl. 150 stav 1 Zakona o javnim nabavkama zahtev za zaštitu prava zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke, do donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava. Nakon donošenja odgovarajuće odluke naručioca svi zainteresovani ponuđači biće blagovremeno obavešteni o produženju rokova u napred navedenom postupku, a naručilac će svoju odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i na vebsajtu Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

član komisije
Olivera Jejinić

Poziv za podnošenje ponude
u postupku javne nabavke male vrednosti broj 14/2013, za nabavku usluga - osiguranje objekata i opreme na novom graničnom prelazu "Horgoš"

06.12.2013.

Pozivamo vas da Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, na osnovu člana 39. st. 5. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/12), i člana 9. Pravilnika o postupku javne nabavke male vrednosti („Službeni glasnik RS“ br. 50/2009), podnesete ponudu za nabavku usluga - osiguranje objekata i opreme na novom graničnom prelazu "Horgoš".

Ponuđač mora ispunjavati uslove za učestvovanje u postupku, u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br. 124/12), a ponudu priprema i dostavlja u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom, koju vam dostavljamo u prilogu.

Ponudu dostaviti u pisanom obliku, na srpskom jeziku, u zatvorenoj koverti, u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja poziva za podnošenje ponude, odnosno najkasnije do 13.12.2013. godine, do 12:00 časova, na adresu naručioca: Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, 11.000 Beograd, ul. Gračanička br. 8, sa naznakom NE OTVARATI - PONUDA ZA OSIGURANjE OBJEKATA I OPREME NA NOVOM GRANIČNOM PRELAZU "HORGOŠ" - JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI broj 14/2013, a na poleđini koverte naznačiti: pun naziv, broj telefona i adresu Ponuđača

Obrazac ponude mora biti overen i potpisan od strane ovlašćenog lica Ponuđača.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti istog dana, odnosno 13.12.2013. godine, u 13:00 časova u prostorijama Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, u ul. Gračanička br. 8, u Beogradu.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponuđača, koji pre početka otvaranja ponuda moraju Komisiji za javne nabavke uručiti pismena ovlašćenja za učešće u postupku otvaranja ponuda.

Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 2 (dva) dana od dana otvaranja ponuda, odnosno najkasnije do 16.12.2013. godine. Dostava odluke o dodeli ugovora biće u roku od 2 (dva) dana od dana donošenja odluke, odnosno najkasnije do 18.12.2013. godine.

član komisije
Olivera Jejinić

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u DOC formatu

Poziv za podnošenje ponude
u postupku javne nabavke male vrednosti broj 13/2013, za nabavku dobara – goriva putem kartica za gorivo

03.12.2013.

Pozivamo vas da Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, na osnovu člana 39. st. 5. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/12), i člana 9. Pravilnika o postupku javne nabavke male vrednosti („Službeni glasnik RS“ br. 50/2009), podnesete ponudu za nabavku dobara - goriva putem kartica za gorivo.

Ponuđač mora ispunjavati uslove za učestvovanje u postupku, u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br. 124/12), a ponudu priprema i dostavlja u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom, koju vam dostavljamo u prilogu.

Izbor najpovoljnije ponude u predmetnoj javnoj nabavci izvršiće se na osnovu kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. Ocenjivanje i rangiranje ispravnih ponuda vršiće se prema sledećim kriterijumima: 1. mreža maloprodajnih objekata - benzinskih stanica po svim gradovima, na teritoriji Republike Srbije, kao i na svim putnim pravcima (60 pondera) i 2. ponuđena cena (40 pondera)..

Ponudu dostaviti u pisanom obliku, na srpskom jeziku, u zatvorenoj koverti, u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja poziva za podnošenje ponude, odnosno najkasnije do 10.12.2013. godine, do 12:00 časova, na adresu naručioca: Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, 11.000 Beograd, ul. Gračanička br. 8, sa naznakom ''NE OTVARATI - PONUDA ZA GORIVO PUTEM KARTICA ZA GORIVO" - JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI broj 13/2013, a na poleđini koverte naznačiti: pun naziv, broj telefona i adresu Ponuđača

Obrazac ponude mora biti overen i potpisan od strane ovlašćenog lica Ponuđača.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti istog dana, odnosno 10.12.2013. godine, u 13:00 časova u prostorijama Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, u ul. Gračanička br. 8, u Beogradu.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponuđača, koji pre početka otvaranja ponuda moraju Komisiji za javne nabavke uručiti pismena ovlašćenja za učešće u postupku otvaranja ponuda. Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 2 (dva) dana od dana otvaranja ponuda, odnosno najkasnije do 12.12.2013. godine. Dostava odluke o dodeli ugovora biće u roku od 2 (dva) dana od dana donošenja odluke, odnosno najkasnije do 14.12.2013. godine.

član komisije
Snežana Ficko

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u PDF formatu

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (.doc)

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja Izvod banke kao dokaz o uplati
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo