MENI
Naslovna » Arhiva » Javne nabavke » Javne nabavke 2014. godina

Javne nabavke

21.06.2016.

Centralizovana javna nabavka 2/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 14

17.06.2015.

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU
u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke CJN 2/2014 za nabavku računarskog materijala Partija 14 – reciklirani toneri za HP uređaje

Vrsta predmeta: dobra

Preuzmite obaveštenje u DOC formatu

17.06.2015.

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU
u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke CJN 2/2014 za nabavku računarskog materijala Partija 9 – originalni toneri za SAMSUNG uređaje

Vrsta predmeta: dobra

Preuzmite obaveštenje u DOC formatu

17.06.2015.

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU
u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke CJN 3/2014 za nabavku kancelarijskog materijala, Partija 6 - obrasci, sveske, blokovi, stikeri, rokovnici i mape

Vrsta predmeta: dobra

Preuzmite obaveštenje u DOC formatu

07.04.2015.

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA
KUPOVINA NEKRETNINA

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda(.docx)

Konkursna dokumentacija(.doc)

21.01.2015.

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU
u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke CJN 5/2014 za nabavku dobara - goriva i maziva

Vrsta predmeta: dobra - gorivo i mazivo ( Evro premium BMB 95).

Preuzmite obaveštenje u DOC formatu

21.01.2015.

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU
u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke CJN 5/2014 za nabavku dobara - goriva i maziva

Vrsta predmeta: dobra - gorivo i mazivo ( Evro dizel).

Preuzmite obaveštenje u DOC formatu

05.08.2014.

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA NABAVKU USLUGA – STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENjEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNjI OBJEKTA NEMAČKE ŠKOLE U BEOGRADU

Preuzmite poziv u DOC formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u DOC formatu

03.07.2014.

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA NABAVKU USLUGA – STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENjEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNjI OBJEKTA NEMAČKE ŠKOLE U BEOGRADU

Preuzmite poziv u DOC formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u DOC formatu

Preuzmite odluku o obustavi postupka

29.04.2014.

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 5/2014, ZA NABAVKU USLUGA - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZAPOSLENIH

Preuzmite poziv u DOC formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u DOC formatu

08.04.2014.

Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/12) direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije donosi

O D L U K U
obustavi postupka

Obustavlja se postupak javne nabavke male vrednosti JN 4 za 2014. godinu, za javnu nabavku usluga - specifična zdravstvena zaštita zaposlenih (sistematski lekarski pregled).

O b r a z l o ž e nj e

Za javnu nabavku usluga - specifična zdravstvena zaštita zaposlenih (sistematski lekarski pregled), za zaposlene u Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, redni broj JN 4 za 2014. godinu, naručilac je objavio poziv za dostavljanje ponuda 08 broj 404-83/2014 od 10.03.2014. godine na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.

Do isteka roka za podnošenje ponuda, na adresu naručioca, Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, ul. Gračanička br. 8, prispelo je 6 (šest) ponuda, i to: Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ''Železnice Srbije'', Dom zdravlja ''Dr. Simo Milošević'' Čukarica, Dom zdravlja ''Vizim'', Opšta bolnica ''Medicinski sistem Beograd'', Dom zdravlja ''Clinicanova'', Dom zdravlja ''Euromedik''.

Članovi Komisije za javnu nabavku usluga - specifična zdravstvena zaštita zaposlenih (sistematski lekarski pregled), za zaposlene u Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, u postupku predlaganja ponuđača sa kojim će se zaključiti ugovor utvrdila je da u toku postupka javne nabavke nije sprovedena komunikacija naručioca sa ponuđačima čime nije postupljeno po odredbi člana 63. Zakona o javnim nabavkama, odnosno da pitanja ponuđača i odgovori naručioca nisu bili objavljeni na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, i na taj način nisu omogućene svim ponuđačima dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, čime nije omogućeno svim ponuđačima u postupku javne nabavke da budu upoznati sa sadržajem pitanja i odgovora.

Na osnovu napred navedenog, prihvaćen je predlog Komisije za javnu nabavku usluga, te je doneta odluka kao u dispozitivu.

Postupak javne nabavke predmetnih usluga, biće sproveden po objavljivanju obaveštenja o obustavi postupka javne nabavke na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

DIREKTOR   
Jovan Vorkapić

Preuzmite odluku u DOC formatu

10.03.2014.

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA NABAVKU USLUGA - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZAPOSLENIH

Preuzmite poziv u DOC formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u DOC formatu

28.02.2014.

OBAVEŠTENjE
o izmeni konkursne dokumentacije, i produženju roka za podnošenje ponude, u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3/2014, za nabavku usluga – oglašavanje u dnevnim novinama

U skladu sa čl. 63. st. 1. i 5. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/12), u postupku javne nabavke redni broj JN 3 za 2014. godinu, čiji je predmet nabavka usluga -oglašavanje u dnevnim novinama, za potrebe Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, usled tehničke greške naručioca, menja se Konkursna dokumentacija.

Na osnovu napred iznetog, naručilac – Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, produžuje rok za podnošenje ponude ponuđačima, za 3 (tri) dana, tako da je rok umesto:

najkasnije do 6.03.2014. godine, do 12:00 časova,

sada:

najkasnije do 10.03.2014. godine, do 12:00 časova.

U skladu sa produženjem roka za podnošenje ponuda za 3 (tri) dana, odluka o dodeli ugovora biće dostavljena ponuđačima u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja odluke, odnosno najkasnije do 14.03.2014. godine.

Prilog: Konkursna dokumentacija.

član komisije
Jelisaveta Petošević

26.02.2014.

Poziv za podnošenje ponude
u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3/2014,
za nabavku usluga – oglašavanje u dnevnim novinama

Preuzmite poziv u DOC formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u DOC formatu

14.02.2014.

Poziv za podnošenje ponude
u postupku javne nabavke male vrednosti
broj 2/2014, za nabavku dobra -
administrativni materijal

Preuzmite poziv u DOC formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u DOC formatu

07.02.2014.

OBAVEŠTENjE o izmeni konkursne dokumentacije, i produženju roka za podnošenje ponude, u javnoj nabavci broj 1 za 2014. godinu nabavka dobra – električne energije

U skladu sa čl. 63. st. 1. i 5. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/12), u postupku javne nabavke redni broj JN 1 za 2014. godinu, čiji je predmet nabavka dobra – električne energije za potrebe Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, usled tehničke greške naručioca, menja se Konkursna dokumentacija.

Na osnovu napred iznetog, naručilac – Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, produžuje rok za podnošenje ponude ponuđačima, za 2 (dva) dana, tako da je rok umesto:

najkasnije do 10.02.2014. godine, do 12:00 časova,

sada:

najkasnije do 12.02.2014. godine, do 12:00 časova.

U skladu sa produženjem roka za podnošenje ponuda za 2 (dva) dana, Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 5 (pet) dana od dana otvaranja ponuda, odnosno najkasnije do 17.02.2014. godine. Dostava odluke o dodeli ugovora biće u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja odluke, odnosno najkasnije do 20.02.2014. godine.

Prilog: Konkursna dokumentacija.

član komisije
Kosta Mirković

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u DOC formatu

10.01.2014.

Nabavka električne energije za potrebe objekata kojima upravlja Republička direkcija za imovinu Republike Srbije

Preuzmite poziv u DOC formatu

Preuzmite konkursnu dokumentaciju u DOC formatu

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja Izvod banke kao dokaz o uplati
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo