MENI
Naslovna » Struktura » Sektor za finansijsko-materijalne i opšte poslove

Sektor za finansijsko-materijalne i opšte poslove

Sektor za finansijsko-materijalne i opšte poslove obavlja poslove koji se odnose na: poslove od zajedničkog interesa za Direkciju po pitanju planiranja iizvršenja budžeta, budžetskog računovodstva i finansijskog izveštavanja, pitanja ličnih i drugih primanja zaposlenih u Direkciji i lica angažovanih po drugom osnovu; pružanje podrške u praćenju finansijske realizacije ugovora o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Republike Srbije; administrativna pitanja; kadrovska pitanja; javne nabavke; planiranje rada i izveštavanje o radu Direkcije; informisanje o radu Direkcije na zvaničnoj sajt prezentaciji; o pitanjima zaštite podataka o ličnosti; bezbednosti i zdravlja na radu; tajnosti podataka; poslove odbrane; rukovanje opremom; saradnju s organima državne uprave, službama Vlade, i drugim državnim organima; praćenje, analize i unapređenje korišćenja aplikativnih softvera koji se koriste u Direkciji; praćenja i kontrole korišćenja i održavanja računarske opreme; zaštite podataka u informacionom sistemu u koordinaciji sa nadležnim službama; poslove pisarnice, arhive; učešće u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u poslovima iz delokruga Sektora i druge poslove iz delokruga Sektora.
U Sektoru za finansijsko-materijalne i opšte poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje    
jedinice:

1.1. Odeljenje za finansijsko-materijalne poslove

1.1.1. Grupa za planiranje i izvršenje budžeta i budžetsko računovodstvo

1.1.2. Grupa za praćenje finansijske realizacije ugovora

1.2. Odeljenje za opšte poslove

1.2.1. Grupa za opšte i poslove javnih nabavki

1.2.2. Grupa za poslove pisarnice i arhivske poslove

   (1.1.) Odeljenje za finansijsko-materijalne poslove obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i izradu predloga za utvrđivanje prioritetnih oblasti finansiranja, predloga finansijskog plana Direkcije u postupku izrade budžeta, izradu planova za izvršenje budžeta; praćenje finansijskog izvršenja obaveza po ugovorima zaključenim u postupcima javnih nabavki i drugih preuzetih obaveza; sastavljanje računovodstvenih isprava i kontrolu njihove ispravnosti, tačnosti i zakonitosti, izvršavanje rashoda i izdataka; praćenje priliva i utroška sredstava; računovodstveno-knjigovodstvene poslove i vođenje pomoćnih knjiga i evidencija Direkcije; zaključivanje poslovnih knjiga i pripremu finansijskih izveštaja o izvršenju budžeta (periodični i godišnji); praćenje propisa iz oblasti računovodstva i finansija; praćenje finansijske realizacije ugovora o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u državnoj svojini i ugovora o stambenim zajmovima; kontrolu obračuna zarada i naknada zarada zaposlenih, kao i obračun drugih primanja zaposlenih u Direkciji i lica angažovanih van radnog odnosa; druge poslove iz delokruga Odeljenja.

(1.1.1.) Grupa za planiranje i izvršenje budžeta i budžetsko računovodstvo obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i izradu predloga za utvrđivanje prioritetnih oblasti finansiranja, predloga finansijskog plana Direkcije u postupku izrade budžeta, izradu planova za izvršenje budžeta; sastavljanje računovodstvenih isprava i kontrolu njihove ispravnosti, tačnosti i zakonitosti; izvršavanje rashoda i izdataka; praćenje finansijskog izvršenja obaveza po ugovorima zaključenim u postupcima javnih nabavki i drugih preuzetih obaveza; praćenje priliva i utroška sredstava; računovodstveno- knjigovodstvene poslove vođenja pomoćnih knjiga i evidencija Direkcije; zaključivanje poslovnih knjiga i pripremu i izradu finansijskih izveštaja o izvršenju budžeta (periodični i godišnji); praćenje propisa iz oblasti računovodstva i finansija; kontrolu obračuna zarada i naknada zarada zaposlenih, kao i obračun drugih primanja zaposlenih u Direkciji i lica angažovanih van radnog odnosa; i druge poslove iz delokruga Grupe.

(1.1.2.) Grupa za praćenje finansijske realizacije ugovora obavlja poslove koji se odnose na: fakturisanje i praćenje finansijske realizacije ugovora o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini i ugovora o stambenim zajmovima; evidentiranje i praćenje depononovanih sredstava u postupcima raspolaganja stvarima u javnoj svojini; procenu finansijskog efekta akta o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini na budžet; druge poslove iz delokruga Grupe.

(1.2.) Odeljenje za opšte poslove obavlja poslove koji se odnose na: radnopravni status državnih službenika i nameštenika; vođenje evidencije o državnim službenicima; izradu akata o unutrašnjem uređenju Direkcije i drugih akata potrebnih za rad Direkcije;vrednovanje radne uspešnosti i izrada objedinjenog izveštaja o vrednovanju radne uspešnosti Direkcije; informisanje o radu Direkcije i pružanje informacija od javnog značaja iz delokruga Odeljenja; zaštitu podataka o ličnosti; tajnost podataka; pripremu godišnjeg programa rada i izveštaja o radu Direkcije; poslove organizovanja i realizacije postupaka javnih nabavki; poslove odbrane; rukovanje opremom; ostvarivanje saradnje sa organima državne uprave, službama Vlade, drugim državnim organima; planiranje i izrada predloga nacrta finansijskog plana Odeljenja; praćenja, analize i unapređenja korišćenja sistemskih i aplikativnih softvera koji se koriste u Direkciji; praćenja, analize i unapređenja korišćenja baza podataka koje se koriste u Direkciji; praćenja i kontrola korišćenja i održavanja računarske opreme; praćenje, analize i unapređenje korišćenja interneta i internet servisa; zaštite podataka u informacionom sistemu u koordinaciji sa nadležnim službama; poslove pisarnice i arhive; i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

(1.2.1.) U Grupi za opšte i poslove javnih nabavki obavljaju se poslovi koji se odnose na radnopravni status i razvoj državnih službenika; pripremu izrade nacrta kadrovskog plana; izradu predloga pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta; izradu mesečnih izveštaja u vezi sa strukturom i brojem državnih službenika i nameštenika za Centralnu kadrovsku evidenciju; evidencije iz oblasti rada i radnih odnosa; sprovođenje postupka vrednovanja radne uspešnosti državnih službenika; stručne i administrativne poslove za konkursnu komisiju Direkcije; poslove u vezi obaveznog socijalnog osiguranja zaposlenih i članova porodice; stručno usavršavanje državnih službenika; stručne i administrativne poslove u disciplinskom postupku; pružanje stručne pomoći državnim službenicima u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnog odnosa; priprema predloga akata u sprovođenju postupka javnih nabavki, sprovođenje postupaka javnih nabavki, poslove bezbednosti i zdravlja na radu,poslova narodne odbrane rukovanje opremom; ostvarivanje saradnje sa organima državne uprave, službama Vlade, drugim državnim organima; planiranje i izrada predloga nacrta finansijskog plana Odeljenja; praćenja, analize i unapređenja korišćenja sistemskih i aplikativnih softvera koji se koriste u Direkciji; praćenja, analize i unapređenja korišćenja baza podataka koje se koriste u Direkciji; praćenja i kontrola korišćenja i održavanja računarske opreme; praćenje, analize i unapređenje korišćenja interneta i internet servisa; zaštite podataka u informacionom sistemu u koordinaciji sa nadležnim službama; kao i druge poslove iz delokruga Grupe.

(1.2.2.) U Grupi za poslove pisarnice i arhivskih poslova obavljaju se poslovi koji se odnose na: prijem i otvaranje pošte;pregledanje, raspoređivanje, evidentiranje predmeta, akata i podnesaka; združivanje, dopunjavanje i kompletiranje predmeta; dostavljanje sektorima u rad; vođenje evidencije o zaključcima koje je donela Vlada u okviru odlučivanja u vezi sa raspolaganjem javnom svojinom; postupa u skladu sa odlukom o rukovaocu tajnim podacima; vodi evidenciju o primljenim zahtevima za dostupnost informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti; prijem i evidenciju rešenih predmeta; evidentiranje rešenih predmeta i arhiviranje u elektronskoj bazi;prati propise kojima se određuje naplata administrativnih taksi i obaveštava nadležne Sektore; davanje obaveštenja o kretanju predmeta na osnovu podataka iz evidencije; sastavljanje izveštaja; arhiviranje pojedinačnih predmeta u arhivi Direkcije; izrada arhivske knjige i liste registraturskog materijala; izlučivanje arhivske građe; saradnja sa Arhivom Jugoslavije i Arhivom Republike Srbije i druge poslove iz delokruga Grupe.

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja Izvod banke kao dokaz o uplati
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo