MENI
Naslovna » Struktura » Sektor za upravljanje graničnim i pograničnim prelazima

Sektor za upravljanje graničnim i pograničnim prelazima

Sektor za upravljanje graničnim i pograničnim prelazima: obavlja poslove koji se odnose na: izgradnju, opremanje, tekuće i investiciono održavanje graničnih i pograničnih prelaza; postavljanje posebnih oznaka, tabli i signalizacije za označavanje državne granice; sprovođenje odluke Vlade o zaprečavanju saobraćajnih komunikacija, puteva i područja koja nisu u funkciji zakonitog prelaska državne granice; davanje na korišćenje objekata i stvari u javnoj svojini RS, davanje u zakup objekata i stvari u javnoj svojini RS, prenos prava javne svojine na drugog nosioca javne svojine sa naknadom ili bez naknade, razmena objekata i stvari u javnoj svojini RS na graničnim prelazima; priprema akata u vezi pribavljanja i raspolaganja objektima i stvarima potrebnim za opremanje graničnih i pograničnih prelaza veće vrednosti o kojima odlučuje Vlada; sprovođenje postupka prikupljanja dokumentacije i izrade ugovora o korišćenju i ugovora o zakupu; pripremu odgovarajućeg akta o davanju saglasnosti Direkcije u oblastima za koje je Direkcija nadležna u oblasti graničnih i pograničnih prelaza; učešće u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u poslovima iz delokruga Sektora i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za upravljanje graničnim i pograničnim prelazima obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1.1. Odeljenja za investiciono-tekuće poslove

1.1.1. Odseka za investicione poslove

1.1.2. Grupe za poslove tekućeg održavanja, zaprečavanja i signalizacije

1.2. Odeljenje za raspolaganje i zaštitu objekata i stvari u javnoj svojini na graničnim i pograničnim prelazima

(1.1.) U Odeljenju za investiciono-tekuće poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: izgradnju; opremanje; tekuće i investiciono održavanje graničnih i pograničnih prelaza; postavljanje posebnih oznaka, tabli i signalizacije za označavanje državne granice; sprovođenje odluke Vlade o zaprečavanju saobraćajnih komunikacija, puteva i područja koja nisu u funkciji zakonitog prelaska državne granice; obavljanje redovnih i periodičnih pregleda objekata, u cilju planiranja investicionog održavanja; izrada planske i projektne dokumentacije; modernizacija i usaglašavanje sa međunarodnim standardima u pogledu opremanja graničnih prelaza; organizovanje građevinsko- zanatskih radova na investicionom i tekućem održavanju objekata; pripremu tehničke dokumentacije za sprovođenje postupka javnih nabavki; davanje mišljenja na predloge akata koje donosi Vlada, a koji pripremaju drugi državni organi i organizacije u skladu sa svojim nadležnostima; priprema akata o davanju saglasnosti Direkcije u oblastima i vidovima raspolaganja graničnih i pograničnih prelaza za koje je Direkcija nadležna; kao i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

(1.1.1.) U Odseku za investicione poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu projektno tehničke dokumentacije; pribavljanje dozvola i saglasnosti u skladu sa zakonskom i podzakonskim pozitivnim propisima, potrebnih za izgradnju, rekonstrukciju graničnih i pograničnih prelaza ; izradu predmera i predračuna radova i tehničkih specifikacija potrebnih za sprovođenje javnih nabavki; praćenje, koordiniranje i vršenje stručnog nadzora prilikom izvođenja radova; poslove primopredaje izvedenih radova; poslove praćenja kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih materijala u garantnom roku;izrade predloga za uređenje enterijera objekata korisnika i zakupaca na graničnim i pograničnim prelazima; i drugi poslovi u vezi sa investicionim i tekućim održavanjem objekata i stvari na graničnim i pograničnim prelazima, kao i druge poslove iz delokruga Odseka.

(1.1.2.) U Grupi za poslove tekućeg održavanja, zaprečavanja i signalizacije, obavljaju se poslovi koji se odnose na: sprovođenje postupka plana zaprečavanja, sprovođenjem odluke Vlade o zaprečavanju saobraćajnih komunikacija, puteva i područja koja nisu u funkciji zakonitog prelaska državne granice; postavljanje, održavanje i kontrola posebnih oznaka, tabli i signalizacije za označavanje državne granice; postavljanje i održavanje signalizacije na ulaznim i izlaznim putnim pravcima za kamionski i putnički saobraćaj; davanje mišljenja i objašnjenja o primeni zakona i drugih propisa, a u vezi zaprečavanja i signalizacije, radi zaštite interesa Republike Srbije; priprema akata o davanju saglasnosti Direkcije u oblastima za koje je Direkcija nadležna, kao i druge poslove iz delokruga Grupe.

(1.2.) U Odseku za raspolaganje i zaštitu objekata i stvari u javnoj svojini na graničnim i pograničnim prelazima obavljaju se poslovi koji se odnose na: davanje na korišćenje, davanje u zakup, prenos prava javne svojine na drugog nosioca javne svojine sa naknadom ili bez naknade; razmenu objekata i stvari u javnoj svojini RS na graničnim i pograničnim prelazima; sprovođenje postupka prikupljanja dokumentacije i izrade ugovora o raspolaganju stvarima u javnoj svojini na graničnim prelazima; sprovođenje postupka u kojem se regulišu međusobni imovinsko-pravni odnosi kod pribavljanja u javnu svojinu Republike Srbije nepokretnosti putem zajedničke izgradnje sa trećim licima na graničnim i pograničnim prelazima; oduzimanje nepokretnosti koja nije u funkciji ostvarivanja nadležnosti imaoca prava korišćenja;priprema predlog akata koje donosi Vlada u vezi davanja u zakup nepokretnosti u svojini Republike Srbije na graničnim prelazima; sprovodi postupak javnog objavljivanja oglasa radi raspolaganja nepokretnostima u javnoj svojini Republike Srbije putem prikupljanja pismenih ponuda ili javnim nadmetanjem na graničnim i pograničnim prelazima; priprema dokumentaciju i vrši izradu ugovora; praćenje realizacije ugovora o raspolaganju stvarima u javnoj svojini; obavlja poslove koji se odnose na nadzor u vezi raspolaganja, upravljanja i korišćenja imovine Republike Srbije na graničnim i pograničnim prelazima; inicira preduzimanje i predlaganje odgovarajućih pravnih mera i radnji u postupcima pred Državnim pravobranilaštvom u cilju utvrđivanja zakonitosti korišćenja imovine Republike Srbije i zaštite njenih imovinskih prava i interesa na graničnim i pograničnim prelazima; davanje mišljenja na predloge akata koje donosi Vlada, iz delokruga Odseka, kao i druge poslove iz delokruga Odseka.

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja Izvod banke kao dokaz o uplati
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo