MENI
Naslovna » Struktura » Sektor za upravljanje i raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom po sili zakona

Sektor za upravljanje i raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom po sili zakona

Sektor za upravljanje i raspolaganje stvarima u javnoj svojini stečenim po sili zakona obavlja poslove koji se odnose na: raspolaganje stvarima u javnoj svojini Republike Srbije stečenim po sili zakona, otuđenjem, davanjem na korišćenje, davanjem u zakup, prenos prava javne svojine na drugog nosioca javne svojine sa naknadom ili bez naknade; sprovođenje postupaka upravljanja stvarima u javnoj svojini, u cilju održavanja, obnavljanja i unapređivanja i izvršavanja zakonskih i drugih obaveza u vezi sa tim stvarima; podnošenje inicijative za preuzimanje pravnih mera i radnji u cilju zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije; pripremanje materijala u vezi izjašnjenja o ispunjenosti uslova za priznavanje i vraćanje prava po Sporazumu o pitanjima sukcesije; sprovođenje postupka upravljanja i raspolaganja nepokretnostima izuzetim iz fonda Dipos doo; raspoređivanje na korišćenje poslovnih zgrada i poslovnih prostorija; pripremanje predloga akata koje donosi Vlada iz delokruga Sektora; učešće u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u poslovima iz delokruga Sektora kao i druge poslove iz delokruga Sektora.

    U Sektoru za upravljanje i raspolaganje stvarima u javnoj svojini stečenim po sili zakona       
obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1.1. Odeljenje za raspolaganje stvarima u javnoj svojini

1.1.1. Grupa za raspolaganje nepokretnostima u javnoj svojini Republike Srbije

1.1.2. Grupa za raspolaganje pokretnim stvarima u javnoj svojini Republike Srbije

1.2. Odeljenje za upravljanje stvarima u javnoj svojini

1.2.1. Grupa za sprovođenje postupka upravljanja stvarima u javnoj svojini

1.2.2. Grupa za raspodelu na korišćenje nepokretnosti

(1.1.) U Odeljenju za raspolaganje stvarima u javnoj svojini Republike Srbije obavljaju se poslovi koji se odnose na: raspolaganje stvarima otuđenjem, davanjem na korišćenje, davanjem u zakup, prenosom prava javne svojine na drugog nosioca javne svojine sa naknadom ili bez naknade, po zahtevima državnih organa i organizacija po zahtevima autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih agencija i drugih organizacija čiji je osnivač Republika Srbija i diplomatsko – konzularnih predstavništva; sprovođenje postupka prikupljanja dokumentacije i izrade ugovora o raspolaganju stvarima u javnoj svojini stečenoj po sili zakona; priprema predlog akata koje donosi Vlada u vezi raspolaganja stvarima; sprovodi postupak javnog objavljivanja oglasa radi raspolaganja stvarima u javnoj svojini Republike Srbije putem prikupljanja pisanih ponuda ili javnim nadmetanjem; priprema dokumentaciju i vrši izradu ugovora sa praćenjem realizacije ugovora o raspolaganju stvarima u javnoj svojini; pripremanje akata o podnošenju inicijative za preuzimanje pravnih mera i radnji u cilju zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije; sprovođenje postupka raspolaganja nepokretnostima izuzetim iz fonda Dipos doo; davanje mišljenja na predloge akata koje donosi Vlada, a koji pripremaju drugi državni organi i organizacije u skladu sa svojim nadležnostima; pripremanje akata u vezi sprovođenja Aneksa Sporazuma o pitanjima sukcesije i izjašnjenja o ispunjenosti uslova za priznavanje i vraćanje prava po Sporazumu o pitanjima sukcesije; pripremu predloga akata i preduzimanje mera i radnji kojima se regulišu imovinska prava i obaveze Republike Srbije; kao i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

(1.1.1.) U Grupi za raspolaganje nepokretnostima u javnoj svojini Republike Srbije obavljaju se poslovi koji se odnose na: raspolaganje nepokretnostima otuđenjem, davanjem na korišćenje, davanjem u zakup, prenosom prava javne svojine na drugog nosioca javne svojine sa naknadom ili bez naknade, po zahtevima državnih organa i organizacija po zahtevima autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih agencija i drugih organizacija čiji je osnivač Republika Srbija i diplomatsko – konzularnih predstavništva; sprovođenje postupka prikupljanja dokumentacije i izrade ugovora o raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini stečenoj po sili zakona; priprema predlog akata koje donosi Vlada u vezi raspolaganja nepokretnostima u javnoj svojini Republike Srbije stečenim po sili zakona; sprovodi postupak javnog objavljivanja oglasa radi raspolaganja nepokretnostima u javnoj svojini Republike Srbije putem prikupljanja pisanih ponuda ili javnim nadmetanjem; priprema dokumentaciju i vrši izradu ugovora sa praćenjem realizacije ugovora o raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini; pripremanje akata o podnošenju inicijative za preuzimanje pravnih mera i radnji u cilju zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije u vezi nepokretnosti u javnoj svojini Republike Srbije, sprovođenje postupka raspolaganja nepokretnostima izuzetim iz fonda Dipos doo; davanje mišljenja na predloge akata koje donosi Vlada, a koji pripremaju drugi državni organi i organizacije u skladu sa svojim nadležnostima u vezi raspolaganja nepokretnostima u javnoj svojini Republike Srbije; pripremanje akata u vezi sprovođenja Aneksa Sporazuma o pitanjima sukcesije i izjašnjenja o ispunjenosti uslova za priznavanje i vraćanje prava po Sporazumu o pitanjima sukcesije; i druge poslove iz delokruga Grupe.

(1.1.2.) U Grupi za raspolaganje pokretnim stvarima u javnoj svojini Republike Srbije obavljaju se poslovi koji se odnose na: sprovođenje postupka raspolaganja pokretnim stvarima u javnoj svojini Republike Srbije, stečene po sili zakona po zahtevima državnih organa i organizacija, diplomatsko-konzularnih predstavništava, teritorijalnih jedinica i lokalne samouprave i javnih službi; sprovođenje postupka javne licitacije ili postupka prikupljanja pisanih ponuda, pripremu odgovarajućih akata u skladu sa propisima vezano za raspolaganje tim stvarima, izrada ugovora, pripremanje akata o podnošenju inicijative za preuzimanje pravnih mera i radnji u cilju zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije, pripremanje predloga akata koje donosi Vlada iz delokruga rada Grupe, sprovođenje postupka preuzimanja pokretnih stvari, odnosno postupak primopredaje stvari nakon određivanja konačnog korisnika, kao i druge poslove iz delokruga Grupe.

(1.2.) U Odeljenju za upravljanje stvarima u javnoj svojini obavljaju se poslovi koji se odnose na: obavljanje poslova koji se odnose na sprovođenje postupka upravljanja stvarima u svojini Republike Srbije čiji je korisnik Republika Srbija i stvarima u svojini Republike za koje nije određen korisnik ili nosilac prava korišćenja; sprovođenje postupka prikupljanja dokumentacije i izrade ugovora kojima se stvari stečene po sili zakona poveravaju na čuvanje lokalnim samoupravama do određivanja konačnog korisnika;sprovođenje postupka upravljanja stvarima u javnoj svojini Republike Srbije, po zahtevima državnih organa i organizacija, organa i organizacija teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i javnih službi; pripremu odgovarajućih akata vezano za upravljanje stvarima u cilju održavanja, obnavljanja i unapređivanja i izvršavanja zakonskih i drugih obaveza u vezi sa tim stvarima; sprovođenje postupka u kojem se regulišu međusobni imovinsko-pravni odnosi sa drugim nosiocima prava javne svojine i korisnicima; utvrđivanje postojanja i važenja pravnog osnova za korišćenje stvari u svojini Republike Srbije; raspoređivanje na korišćenje službeni zgrada i poslovni prostorija; pripremanje akata o podnošenju inicijative za preuzimanje pravnih mera i radnji u cilju utvrđivanja zakonitosti a radi zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije; pripremanje predloga akata koje donosi Vlada iz delokruga Odeljenja, kao i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

(1.2.1.) U Grupi za sprovođenje postupka upravljanja stvarima u javnoj svojini obavljaju se poslovi koji se odnose na: sprovođenje postupka prikupljanja dokumentacije i izrade ugovora kojima se stvari stečene po sili zakona poveravaju na čuvanje lokalnim samoupravama do određivanja konačnog korisnika; sprovođenje postupka davanje na korišćenje stvari u javnoj svojini Republike Srbije; pripremanje predloga akata koje donosi Vlada iz delokruga rada Grupe; sprovođenje postupka upravljanja stečenom imovinom po zahtevima državnih organa i organizacija, organa i organizacija teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i javnih službi; utvrđivanje postojanja i važenja pravnog osnova za korišćenje stvari u svojini Republike Srbije; pripremu odgovarajućih akata vezano za upravljanje stvarima u cilju održavanja, obnavljanja i unapređivanja i izvršavanja zakonskih i drugih obaveza u vezi sa tim stvarima; sprovođenje postupka u kojem se regulišu međusobni imovinsko-pravni odnosi sa drugim nosiocima prava javne svojine i korisnicima; podnošenje inicijative za preuzimanje pravnih mera i radnji u cilju utvrđivanja zakonitosti a radi zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije; i druge poslove iz delokruga Grupe.

(1.2.2.) U Grupi za raspodelu na korišćenje nepokretnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na: analizu stepena iskorišćenosti službenih zgrada i poslovnih prostorija od strane državnih organa; definisanje potreba državnih organa za poslovnim prostorom; raspoređivanje na korišćenje i upravljanje službenim zgradama i poslovnim prostorijama; pripremu akata koje donosi Vlada u postupku raspodele na korišćenje službenih zgrada i poslovnih prostorija, upravljanja službenim zgradama, poslovnim prostorijama i ostalim nepokretnostima u državnoj svojini; pripremu akta o davanju saglasnosti Direkcije u oblastima za koje je Direkcija nadležna, kao i druge poslove iz delokruga Grupe.

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja Izvod banke kao dokaz o uplati
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo