MENI
Naslovna » Struktura » Sektor za imovinski postupak

Sektor za imovinski postupak

Sektor za imovinski postupak obavlja poslove koji se odnose na: raspolaganje stvarima u svojini Republike Srbije i to: pribavljanje, otuđenje, davanje na korišćenje, davanje u zakup, prenos prava javne svojine na drugog nosioca javne svojine sa naknadom ili bez naknade, razmena, ulaganje kapitala, zasnivanje hipoteke na nepokretnostima; raspolaganje imovinim Republike Srbije u inostranstvu; priprema akata u vezi pribavljanja i raspolaganja prevoznim sredstvima i pokretnim stvarima veće vrednosti o kojima odlučuje Vlada; zalaganje pokretnih stvari; sprovođenje postupka prikupljanja dokumentacije i izrade ugovora; vršenje pojedinačnih radnji u upravnom postupku; pripremu odgovarajućeg akta o davanju saglasnosti Direkcije u oblastima za koje je Direkcija nadležna; iniciranje postupka utvrđivanja zakonitosti raspolaganja i upravljanja stvarima u javnoj svojini Republike Srbije; poslove vezane za zakup stanova, garaža i garažnih mesta u svojini Republike; otkup i sticanje susvojine na stanovima u državnoj svojini; pripremu predloga akata koje donosi Vlada u postupku raspolaganja službenim stanovima; učešće u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u poslovima iz delokruga Sektora i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za imovinski postupak obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1.1. Odeljenje za imovinsko-pravne poslove

1.1.1. Odseka za raspolaganje stvarima u javnoj svojini

1.1.2. Odseka za upravljanje i zaštitu javne svojine

1.2. Odeljenje za raspolaganje stanovima i garažama

(1.1.) Odeljenje za imovinsko-pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na: pribavljanje, otuđenje, davanje na korišćenje, davanje u zakup, prenos prava javne svojine na drugog nosioca javne svojine sa naknadom ili bez naknade, razmenu, zasnivanje hipoteke na nepokretnostima, ulaganje u kapital i zalaganje pokretnih stvari po zahtevima državnih organa i organizacija. autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih agencija i drugih organizacija čiji je osnivač Republika Srbija; pripremanje predloga akata koje donosi Vlada iz delokruga Sektora; sprovođenje postupka prikupljanja dokumentacije i izrade ugovora o raspolaganju stvarima u javnoj svojini; raspolaganje imovinom Republike Srbije u inostranstvu; sprovođenje postupka u kojem se regulišu međusobni imovinsko-pravni odnosi kod pribavljanja u javnu svojinu Republike Srbije nepokretnosti putem zajedničke izgradnje sa trećim licima; oduzimanje nepokretnosti koja nije u funkciji ostvarivanja nadležnosti imaoca prava korišćenja; obavlja poslove koji se odnose na sprovođenje postupka upravljanja stvarima u svojini Republike Srbije čiji je korisnik Republika Srbija i stvarima u svojini Republike Srbije za koje nije određen korisnik ili nosilac prava korišćenja; priprema predlog akata koje donosi Vlada u vezi davanja u zakup nepokretnosti u svojini Republike Srbije; sprovodi postupak javnog objavljivanja oglasa radi raspolaganja nepokretnsotima u javnoj svojini Republike Srbije putem prikupljanja pismenih ponuda ili javnim nadmetanjem; priprema dokumentaciju i vrši izradu ugovora; praćenje realizacije ugovora o raspolaganju stvarima u javnoj svojini; utvrđivanje postojanja i važenja pravnog osnova za korišćenje stvari u svojini Republike Srbije; obavlja poslove koji se odnose na nadzor u vezi raspolaganja, upravljanja i korišćenja imovine Republike Srbije; iniciranje, preduzimanje i predlaganje odgovarajućih pravnih mera i radnji u postupcima pred Državnim pravobranilaštvom u cilju utvrđivanja zakonitosti korišćenja imovine Republike Srbije i zaštite njenih imovinskih prava i interesa, davanje mišljenja na predloge akata koje donosi Vlada, a koji pripremaju drugi državni organi i organizacije u skladu sa svojim nadležnostima; pripremu predloga akata i preduzimanje mera i radnji kojima se regulišu imovinska prava i obaveze Republike Srbije; davanja na korišćenje ili zakup, kao i pribavljanja putem izgradnje objekata na graničnim prelazima; priprema akte o davanju saglasnosti Direkcije u oblastima i vidovima raspolaganja za koje je Direkcija nadležna; kao i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

(1.1.1.) Odsek za raspolaganje stvarima u javnoj svojini obavlja poslove koji se odnose na: sprovođenje postupka raspolaganja stvarima u javnoj svojini Republike Srbije po zahtevima državnih organa i organizacija, diplomatsko-konzularnih predstavništava, teritorijalnih jedinica i lokalne samouprave i javnih službi; pripremanje predloga akata koje donosi Vlada u vezi raspolaganja stvarima u javnoj svojini a koje se odnose na pribavljanje otuđenje, davanje na korišćenje, davanje u zakup, prenos prava javne svojine na drugog nosioca javne svojine sa naknadom ili bez naknade, razmenu, zasnivanje hipoteke na nepokretnostima, ulaganje u kapital, zalaganje pokretnih stvari; priprema akata o raspolaganju prevoznim sredstvima i pokretnim stvarima veće vrednosti o kojima odlučuje Vlada; sprovođenje postupka raspolaganja imovinom Republike Srbije u inostranstvu; upravljanje, davanje na korišćenje ili u zakup, kao i pribavljanje putem izgradnje objekata na graničnim prelazima; sprovođenje postupka u kojem se regulišu međusobni imovinsko-pravni odnosi kod pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Republike Srbije putem zajedničke izgradnje sa trećim licima; postupak pripreme dokumentacije i izrade ugovora o raspolaganju stvarima u javnoj svojini Republike Srbije, praćenje realizacije ugovora, kao i druge poslove iz delokruga Odseka.

(1.1.2.) Odsek za upravljanje i zaštitu javne svojine, obavlja poslove koji se odnose na: sprovođenje postupka upravljanja stvarima u svojini Republike Srbije čiji je korisnik Republika Srbija i stvarima u svojini Republike Srbije za koje nije određen korisnik ili nosilac prava korišćenja; pripremu predloga akata i preduzimanje mera i radnji kojima se regulišu imovinska prava i obaveze Republike Srbije; vršenje nadzora u postupcima raspolaganja, upravljanja i korišćenja imovine Republike Srbije; iniciranje postupka utvrđivanja zakonitosti raspolaganja imovinom  Republike Srbije; preduzimanje i predlaganje mera i radnji, pred Državnim pravobranilaštvom u postupcima zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije; utvrđivanje postojanja i važenja pravnog osnova za korišćenje imovine Republike Srbije; davanje inicijative za pokretanje postupka oduzimanja nepokretnosti koja nije u funkciji ostvarivanja nadležnosti organa državne uprave, organa i organizacija jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, odnosno delatnosti javnog preduzeća, ustanove ili druge organizacije; davanje mišljenja i objašnjenja o primeni zakona i drugih propisa radi zaštite i upravljanja imovinom Republike Srbije; priprema akata o davanju saglasnosti Direkcije u oblastima za koje je Direkcija nadležna, kao i druge poslove iz delokruga Odseka.

(1.2.) Odeljenje za raspolaganje stanovima i garažama obavlja poslove koji se odnose na: sprovođenje postupka za kupovinu i sticanje susvojine na stanovima u javnoj svojini Republike Srbije; sprovođenje postupka vezano za zakup stanova, garaža i garažnih mesta u javnoj svojini kao i raspolaganja stanovima i garažama bivše Savezne Države; postupanje po zahtevima državnih organa i organizacija, jedinica lokalne samouprave i javnih službi, a vezano za raspolaganje i upravljanje stanovima i garažama u javnoj svoijini; pripremu predloga akata koje donosi Vlada u postupku raspolaganja stanovima i garažama; poslovi vezani za realizaciju odluka koje donosi Vlada u postupku raspolaganja službenim stanovima; poslove vezane za uknjižbu državne imovine na stanovima i garažama; preduzimanje mera zaštite imovinskih prava interesa Republike Srbije kroz kontrolu korišćenja stanova i garaža u državnoj svojini; iniciranje postupka iseljenja bespravnih korisnikastanova i garaža u državnoj svojini; učešće u postupcima koji se vode u vezi utvrđivanja statusa, korišćenja stanovima i garažama u državnoj svojini pred nadležnim i pravosudnim organima; kao i druge poslove druge poslove iz delokruga Odeljenja.

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja Izvod banke kao dokaz o uplati
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo