MENI
Naslovna » Pristup informacijama

Pristup informacijama

Podnošenje zahteva za pristup informacijama

Zahtevi za ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja mogu se dostaviti putem poštanske službe na adresu: Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, Beograd, Kralja Milana 16.

Svako ima pravo da mu bude saopšteno da li organ vlasti poseduje određenu informaciju od javnog značaja, odnosno da li mu je ona inače dostupna, kao i da mu se učini dostupnom tako što će mu se omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, pravo na kopiju tog dokumenta, kao i pravo da mu se, na zahtev, kopija dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način.

Postupak za pristup informacijama od javnog značaja započinje na osnovu usmenog ili pismenog zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja.

Zahtev mora sadržati naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se traži, kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev.

Direkcija je dužno je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Međutim, ako Direkcija nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da postupi u navedenom roku, obavestiće o tome tražioca i odrediti naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva.

Sa obaveštenjem o tome da će tražiocu staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izdati mu kopiju tog dokumenta, saopštiće tražiocu vreme, mesto i način na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta, a u slučaju da ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu kopije, upoznaće tražioca sa mogućnošću da upotrebom svoje opreme izradi kopiju.

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, koji je besplatan, vrši se u službenim prostorijama Direkcije. Tražilac može iz opravdanih razloga tražiti da uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju izvrši u drugo vreme od vremena koje mu je odredilo Direkcija od koga je informacija tražena.

Kopija dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju upućivanja i troškove upućivanja.

Vlada je donela Uredbu o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja („Službeni glasnik RS”, broj 8/06) kojom je propisana visina naknade nužnih trškova koje plaća tražilac informacije za izradu kopije i upućivanje kopije dokumenata na kojima se nalazi informacija od javnog značaja.

Sastavni deo Uredbe je Troškovnik kojim se utvrđuje visina nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja, preme kome se za: Kopiju dokumenata po strani: na formatu A3 - plaća iznos od 6 dinara, na formatu A4 - 3 dinara; Kopija dokumenata u elektronskom zapisu: disketa - 20 dinara, CD - 35 dinara, DVD - 40 dinara; Kopija dokumenta na audio – kaseti - 150 dinara; Kopija dokumenta na audio-video kaseti - 300 dinara; Pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronski oblik - 30 dinara.

Za upućivanje kopije dokumenta troškovi se obračunavaju prema redovnim iznosima u JP PTT.

Ukoliko visina nužnih troškova za izdavanje kopija dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja prelazi iznos od 500,00 dinara, tražilac informacije je dužan da pre izdavanja informacije položi depozit u iznosu od 50% od iznosa nužnih troškova prema ovom troškovniku.

Direkcija može odlučiti da tražioca informacije oslobodi plaćanja nužnih troškova, ako visina nužnih troškova ne prelazi iznos od 50,00 dinara, a posebno u slučaju dostavljanja kraćih dokumenata putem elektronske pošte ili telefaksa.

Od obaveze plaćanja naknade oslobođeni su novinari, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi obavljanja svog poziva, udruženja za zaštitu ljudskih prava, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi ostvarivanja ciljeva udruženja i sva lica kada se tražena informacija odnosi na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, osim u slučajevima iz člana 10. stav 1. Zakona.

Ako organ vlasti odbije da u celini ili delimično tražiocu informacije stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva, donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja.

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

Obaveštenje o stavljanju na uvid dokumenta koji sadrži traženu informaciju i o izradi kopije

Osoba zadužena za pristup informacijama od javnog značaja je
direktor Jovan Vorkapić

Adresa:
REPUBLIČKA DIREKCIJA
ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE
Kralja Milana 16
11000 Beograd
Srbija
Faks: 381 11 3287087
e-mail: direkcija@rdi.gov.rs

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja Izvod banke kao dokaz o uplati
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo