MENI
Naslovna » Struktura » Sektor za građevinsko zemljište

Sektor za građevinsko zemljište

Sektor za građevinsko zemljište obavlja poslove koji se odnose na: pribavljanje zemljišta u svojinu Republike i raspolaganje zemljištem u svojini Republike i to: davanje u zakup ili otuđenje građevinskog zemljišta; prenos prava javne svojine na drugog nosioca javne svojine sa naknadom ili bez naknade, razmena i zasnivanje hipoteke; sprovođenje postupka prikupljanja dokumentacije, javnog nadmetanja ili raspisivanja oglasa i prikupljanja ponuda; izrade ugovora; pripremu odgovarajućeg akta Direkcije, u skladu sa propisima vezano za raspolaganje građevinskim zemljištem; praćenje pripreme i donošenja planske dokumentacije kod jedinica lokalne samouprave vezano za građevinsko zemljište u svojini Republike Srbije; utvrđivanje postojanja i važenja pravnog osnova za korišćenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije; davanje mišljenja na predloge akata drugih organa u skladu sa Poslovnikom Vlade i praćenje primene drugih propisa u skladu sa nadležnošću Direkcije; pripremu i zaključivanje sporazuma sa pravnim licima o udelu svojine Republike na sredstvima koje koristi to pravno lice; poslove vezane za uspostavljanje svojine javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač Republika Srbija; stavljanje hipoteke na nepokretnosti u svojini Republike Srbije; iniciranje postupka utvrđivanja zakonitosti raspolaganja zemljištem u svojini Republike Srbije; pripremanje predloga akata koje donosi Vlada iz delokruga Sektora; učešće u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u poslovima iz delokruga Sektora kao i druge poslove iz delokruga Sektora.

     U Sektoru za građevinsko zemljište obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1.1. Odeljenje za raspolaganje građevinskim zemljištem putem otuđenja i pribavljanja

1.1.1. Grupa za pripremu akata za Vladu

1.1.2. Grupa za praćenje ugovora i pravnu zaštitu građevinskog zemljišta

1.2. Odeljenje za uspostavljanje stvarnih prava na građevinskom zemljištu bez otuđenja (službenosti, zakupi)

1.2.1. Grupa za pripremu prethodne dokumentacije

1.2.2. Grupa za pripremu akata

(1.1.) U Odeljenju za raspolaganje građevinskim zemljištem putem otuđenja i pribavljanja, obavljaju se poslove koji se odnose na: otuđenje građevinskog zemljišta; prenos prava javne svojine na drugog nosioca javne svojine sa naknadom ili bez naknade; pribavljanje građevinskog zemljišta; razmena; sprovođenje postupka prikupljanja dokumentacije, javnog nadmetanja ili raspisivanja oglasa i prikupljanja ponuda, izrade ugovora; pripremu odgovarajućeg akta Direkcije, u skladu sa propisima vezano za raspolaganje građevinskim zemljištem; pripremanje predloga akata koje donosi Vlada iz delokruga Odeljenja; preduzimanje i predlaganje mera i radnji za koje je Direkcija ovlašćena u cilju utvrđivanja postojanja i važenja pravnog osnova za raspolaganje građevinskim zemljištem u javnoj svojini Republike Srbije; davanje saglasnosti za sprovođenje postupka preparcelacije; učešće u donošenju planskih akata kod jedinica lokalne samouprave; sprovođenje radnji i postupaka radi upisa ili promene upisa na građevinskom zemljištu u svojini Republike Srbije; poslove vezane za uspostavljanje svojine javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač Republika Srbija; kao i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

(1.1.1.) U Grupi za pripremu akata za Vladu, obavljaju se poslovi koji se odnose na: sprovođenje postupka prikupljanja dokumentacije, javnog nadmetanja ili raspisivanja oglasa i prikupljanja ponuda, izrade ugovora, pripremu odgovarajućeg akta Direkcije, u skladu sa propisima vezano za raspolaganje građevinskim zemljištem; pripremanje predloga akata koje donosi Vlada iz delokruga Grupe; iniciranje postupka utvrđivanja zakonitosti raspolaganja zemljištem u svojini Republike Srbije; sprovođenje radnji i postupaka radi upisa ili promene upisa na građevinskom zemljištu u svojini Republike Srbije; praćenje pripreme i donošenja planske dokumentacije kod jedinica lokalne samouprave vezano za građevinsko zemljište u svojini Republike Srbije, davanje saglasnosti za sprovođenje postupka preparcelacije; kao i druge poslove iz delokruga Grupe.

(1.1.2.) U Grupi za praćenje ugovora i pravnu zaštitu građevinskog zemljišta, obavljaju se poslovi, koji se odnose na: praćenje realizacije ugovora u postupcima otuđenja, pribavljanja i razmene građevinskog zemljišta u javnoj svoji Republike Srbije; iniciranje postupka utvrđivanja zakonitosti raspolaganja zemljištem u svojini Republike Srbije; sprovođenje radnji i postupaka radi upisa ili promene upisa na građevinskom zemljištu u svojini Republike Srbije; poslove vezane za uspostavljanje svojine javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač Republika Srbija, kao i druge poslove iz delokruga Grupe.

(1.2.) Odeljenje za uspostavljanje stvarnih prava na građevinskom zemljištu, bez otuđenja (službenosti, zakupi ) obavlja poslove koji se odnose na: davanje u zakup građevinskog zemljišta; izmena ugovora o zakupu građevinskog zemljišta; zaključivanje ugovora o zakupu građevinskog zemljišta u svojini Republike Srbije, neposrednom pogodbom, bez naknade i davanje saglasnosti radi pribavljanja privremene građevinske dozvole; zaključivanje ugovora o zakupu građevinskog zemljišta (konverzija), uz naknadu; izrade ugovora; pripremu odgovarajućeg akta Direkcije, u skladu sa propisima vezano za uspostavljanje stvarnih prava na građevinskom zemljištu bez otuđenja (službenosti, zakupi); pripremanje predloga akata koje donosi Vlada iz delokruga Odeljenja; preduzimanje i predlaganje mera i radnji za koje je Direkcija ovlašćena u cilju utvrđivanje postojanja i važenja pravnog osnova za uspostavljanje stvarnih prava na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Republike Srbije, bez otuđenja (službenosti, zakupi); uspostavljanje prava službenosti; davanje saglasnosti za izgradnju komunalne infrastrukture ili linijskog infrastrukturnog obejkta; zaključivanje sporazuma sa pravnim licima o udelu svojine Republike Srbije na sredstvima koje koristi to pravno lice; stavljanje hipoteke na nepokretnosti u svojini Republike Srbije; kao i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

(1.2.1.) U Grupi za pripremu prethodne dokumentacije, obavljaju se sledeći poslovi:sprovođenje postupka prikupljanja dokumentacije radi utvrđivanja postojanja i važenja pravnog osnova za postupanje građevinskim zemljištem u javnoj svojini Republike Srbije; iniciranje postupka utvrđivanja zakonitosti raspolaganja zemljištem u svojini Republike Srbije; sprovođenje radnji i postupaka radi upisa ili promene upisa na građevinskom zemljištu u svojini Republike Srbije; kao i druge poslove iz delokruga Grupe.

(1.2.2.) U Grupi za pripremu akata obavljaju se sledeći poslovi: izrade ugovora o davanju u zakup građevinskog zemljišta; izmene ugovora o zakupu građevinskog zemljišta; zaključivanje ugovora o zakupu građevinskog zemljišta u svojini Republike Srbije, neposrednom pogodbom, bez naknade i davanje saglasnosti radi pribavljanja privremene građevinske dozvole; zaključivanje ugovora o zakupu građevinskog zemljišta (konverzija), uz naknadu; pripremu odgovarajućeg akta Direkcije iz delokruga Grupe; pripremanje predloga akata koje donosi Vlada iz delokruga Grupe; izrada i zaključivanje ugovora o uspostavljanju prava službenosti; davanje saglasnosti za izgradnju komunalne infrastrukture ili linijskog infrastrukturnog obejkta; poslove vezane za pripremu i zaključivanje sporazuma sa pravnim licima o udelu svojine Republike na sredstvima koje koristi to pravno lice; stavljanje hipoteke na nepokretnosti u svojini Republike Srbije; kao i druge poslove iz delokruga Grupe.

Informatror o radu Registar nepokretnosti u javnoj svojini Stvari u javnoj svojini koje su predmet otuđenja Izvod banke kao dokaz o uplati
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  Narodna skupština Republike Srbije Predsednik Republike Vlada Ustavni sud Srbije Vrhovni kasacioni sud Srbije Republičko javno tužilaštvo